Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BANGSBO FREJAS VENNER:

 

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Støtteforeningen Bangsbo Freja´s Venner. I daglig tale: Bangsbo Freja´s Venner.

Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at skabe indtjening med det formål at støtte driften af moderklubben Boldklubben Bangsbo Freja, cvr.nr. 51749359. Dette vil ske gennem drift og udlejning af kunstgræsbanen ”Bjerget”, beliggende Donbækvej 8, 9900 Frederikshavn, men kan også ske ved andre indtægtsskabende aktiviteter.

Støtten ydes primært af årets indtægter, sekundært af foreningens opsparede overskud.

 

§ 2,1

Det bestemmes suverænt af den til enhver tid valgte bestyrelse ved simpelt flertal, hvilke aktiviteter den vil igangsætte for at skaffe midler til foreningen, samt hvordan de indsamlede midler skal anvendes.

 

§ 2,2

Der skal indsendes en skriftlig ansøgning om tilskud. Ansøgningsskema udleveres af bestyrelsen, der tager stilling til de enkelte ansøgninger én gang pr. måned.

 

§ 3 - Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, som vil støtte og arbejde for foreningens formål – jfr. § 2.

Personer under 18 år optages kun som medlemmer mod accept fra familiemedlem/værge over 18 år.

 

§ 4 – Organisationsstruktur

1. Generalforsamling.

2. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen med formand, kasserer, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 4,1

Bestyrelsen afgår efter tur således:

- Formand i ulige år.

- Kasserer i lige år.

- Sekretær i ulige år.

- Bestyrelsesmedlem 1 i lige år.

- Bestyrelsesmedlem 2 i ulige år.

 

§ 4,2

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

 

§ 5 - generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal – jfr. § 12. 2

Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle, som har betalt det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

 

§ 5,1

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag klubbens hjemmeside: www.bangsbofreja.dk med 10 dages frist.

 

§ 6 – Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 

§ 7

Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

 

§ 7,1

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive årsregnskab for det foregående år til den valgte revisor. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 8

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Der fastsættes medlemskontingent for: Enkeltpersoner og virksomheder.

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 10 - Bestyrelsesbeslutninger

Alle bestyrelsesanliggender afgøres ved stemmeflertal i bestyrelsen.

 

§ 11 – Tegning og hæftelse

Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan dog vælge at give formanden eller kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens midler til den normale drift. Gældsoptagelse kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

§ 12 – Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Såfremt foreningen opløses, skal dens aktiver overdrages til bestyrelsen for moderklubben Boldklubben Bangsbo Freja. Denne kan overdrage aktiverne til en eventuel ny forening, der har samme formål.

Såfremt en ny forening ikke stiftes senest 3 år efter, at den gamle forening er opløst, tilfalder foreningens aktiver Boldklubben Bangsbo Freja.

 

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling, den 14.08.201 

 

Formand, Søren Matthiasen  / sekretær, Hannibal Nielsen  /  kasserer, Tommy Pedersen

 

Nyhedsarkiv I går kl. 09:13
LAN i Bangsbo Freja Lions eSport
Nyhedsarkiv
06. marts kl. 19:28 Orientering fra generalforsamlinger
Nyhedsarkiv
05. marts kl. 23:51 Informationsmøde omkring Costa Brava Cup 2018
Nyhedsarkiv
25. februar kl. 18:06 Tilmelding til DBU Fodboldskole 2018
Nyhedsarkiv
21. februar kl. 13:53 Bangsbo Freja i samarbejde med Stidsholt
Nyhedsarkiv
18. februar kl. 14:44 U19-drenge bliver en realitet, U16-drenge tæt på
Nyhedsarkiv
14. februar kl. 20:12 Indkaldelse til generalforsamling 2018
Nyhedsarkiv
12. februar kl. 07:46 AaB ( FNF ) talent / teknik skole i Bangsbo Freja
Nyhedsarkiv
07. februar kl. 20:27 Støt Bangsbo Freja, hver gang du tanker

Nyt fra DBU Jylland

Træneroversigt

Senior

Herrer- Herrer
Træner
profil
Brian Kristensen
Træner
profil
Ole Nielsen
Holdleder
profil
Henrik Schou
Holdleder
profil
Erik Johansen

U19

U19: årgang 1999 og 2000- Herrer
Træner
ingen pic
Joakim Dybro Larsen
Træner
profil
Emil Smed Nilsson

U16

U16 Piger- Kvinder
Træner
profil
Bente Helledie Thomsen
Træner
profil
Jimmy Lyng Nielsen
U16: årgang 2002- Herrer
Træner
ingen pic
Peter Andreasen
Træner
ingen pic
Carsten Nielsen

U15

U15: årgang 2003- Herrer
Træner
profil
Henrik Laulund
Træner
profil
Michael Thomsen
Assistenttræner
ingen pic
Christian Strøm

U14

U14: årgang 2004- Herrer
Træner
profil
Mathias Jarnbo
Træner
profil
Emil Krogh

U13

U13: årgang 2005- Herrer
Træner
profil
Christian Nielsen
Holdleder
profil
Christina Emborg
Træner
profil
Allan Vilgaard Hansen

U12

U12: årgang 2006- Herrer
Træner
profil
Zijad Idriz
Træner
profil
Søren Andreasen
Træner
profil
Heinrich Evers

U11

U11: årgang 2007- Herrer
Træner
profil
Daniel Haavie
Træner
profil
Beatrix Bezsenyi

U10

U10: årgang 2008- Herrer
Træner
profil
Peter Høeg
Holdleder
profil
Nanna Høeg
Træner
profil
Jesper Skougaard
Træner
profil
Rene Engen
Træner
profil
Henrik Nielsen
Træner
profil
Emil Smed Nilsson
U10 Piger- Kvinder
Træner
profil
Nita Svendsen

U9

U9: årgang 2009- Herrer
Træner
profil
Casper Klingenberg

U8

U8: årgang 2010- Herrer
Træner
ingen pic
Andreas Møller Olsen
Træner
profil
Johnny K. Jensen
Træner
profil
Bjarne Pedersen
Træner
profil
Christian Krogh Pedersen

U7

U7: årgang 2011- Herrer
Træner
profil
Thomas Aarup

U6

U6: årgang 2012- Herrer
Træner
profil
Poul-Erik Stenbakken

U5

U5: årgang 2013-2014
Træner
profil
Rikke Stenbæk