Menu

Generalforsamling 2020 - Beretning

Formandens Beretning 2020

Bestyrelse og udvalg

På generalforsamlingen 2019 blev der efter forsamlingens principper valgt ny formand, undertegnede. Kasserer Tommy Pedersen blev efter eget ønske valgt for en 1-årig periode (normalt er det toårigt), ligesom Peter Høeg genopstillede og blev valgt. John Christensen valgte at udtræde af bestyrelsen, men tog i stedet teten i Ungdomsudvalget som formand. I april blev bestyrelsen udvidet til 4 medlemmer, idet at Kim M Jensen indtrådte. I september takkede Kim ja til posten som fungerende næstformand i bestyrelsen.

For mig som formand har min førsteprioritet været, at få opbygget en solid struktur i klubben, og få synliggjort de regler, som vi i bestyrelsen gerne vil at klubbens medlemmer skal efterleve. At have en fast organisation og have nogle klare regler at følge, gør det meget nemmere for klubbens medlemmer at vide hvordan vi skal gebærde os og vide hvor vi skal spørge, hvis der er brug for hjælp af den ene ellen den anden art.

Derfor har det været vigtigt at få specielt ungdoms- og seniorudvalg kørt i stilling, ligesom aktivitetsudvalget senere er kommet op at stå.

Ungdomsudvalget består nu udover John Christensen, af Peter Høeg og Ungdomskonsulent Michael Thomsen. Bestyrelsens ønske er at der kommer 1-2 medlemmer mere, da det nok er her, hvor der ligger allerflest arbejdsopgaver.

Seniorudvalget fik vi også opbygget og gjort fuldtalligt i foråret 2019. Kim M. Jensen er formand for udvalget mens de øvrige medlemmer tæller John Stjerne, Jonas Jensen og Kristoffer Pedersen.

I januar 2020 lykkedes det at få stablet et aktivitetsudvalg på benene. Christian Krogh, som en kort overgang var med i ungdomsudvalget, takkede ja til at stå i spidsen for udvalget. Desuden Har Anette Nielsen, Christian Nielsen og Jonas Jensen sagt ja til at være en del af aktivitetsudvalget.

Vi er i bestyrelsen meget glade og tilfredse over at disse udvalg nu er kørende, men vi arbejder til stadighed på at få flere hænder i arbejde i klubbens organisation, da vi stadig efter min mening er undertallig.

Medlemstal

Klubbens medlemstal nåede henover foråret 2019 et lavpunkt, hvilket for bestyrelsen var utilfredsstillende. Antallet af medlemmer under 18 år, var nede og runde 175 medlemmer. Henover efteråret og vinteren har tendensen været svagt stigende således at vi ved årets udgang havde lidt over 200 medlemmer under 18 år. Hertil kommer seniorspillere over 18 år samt grand old spillere. Grunden til at de ikke er med i statistikken, er at de ikke er tilskudsgivende. Det betyder på ingen måde at vi ikke værdsætter seniorspillerne. Det gør vi og vi er meget positive over udviklingen i seniorafdelingen. Henover vinteren har vi set lidt tilgang både på ungdoms- og senior siden, så vi håber på fortsat positiv udvikling i 2020.

 

Klubudvikling

For at forbedre vores medlemssituation yderligere og udviklingen generelt i klubben, har bestyrelsen over de seneste par år samarbejdet og sparret med en konsulent fra DBU. Denne konsulent giver os bl.a.  værktøjer og ideer, til hvordan vi forbedrer os som bestyrelse, men specielt også hvordan vi rekrutterer nye spillere og trænere. Således lavede han 6 træningssessioner i august og september, med henblik på at tage imod et kuld helt unge spillere og indkøre 2-3 forældretrænere. Disse sessioner forløb særdeles positivt og gav os det ønskede resultat, nemlig forældretrænere hos de helt små spillere. Vi vil forsøge at gentage disse sessioner i foråret, og derved tage ved lære, så vi fremover selv kan stå for denne rekruttering.

Players 1st

I forbindelse med klubudviklingsprojektet, fik vi i august udarbejdet og udsendt en brugerundersøgelse, kaldet Players 1st. Denne skulle belyse hvordan vores medlemmer ser og opfatter klubben generelt, det være sig på bestyrelsen, udvalg, vores faciliteter, vores trænere og deres indsat, måden vi tager imod nye spillere og frivillige osv. Alt i alt en meget belysende og omfavnende undersøgelse. Vi har sammen med vores DBU konsulent gennemgået alle svar og målinger, og derudaf set, hvor vi fremadrettet skal fokusere vores arbejde. Det vi specielt skal fokusere på, er måden vi rekrutterer nye spillere og trænere og byder dem velkommen i klubben. Vi er allerede i gang. I februar/marts vil ungdomsudvalget tage ud og besøge nogle af byens skoler og SFO´er og introducere de yngste årgange for fodbold i Bangsbo Freja. Der vil blive uddelt flyers og tilbudt gratis træning de første uger for nye spillere. Vores DBU konsulent vil igen være med til at tage imod spillere og forældre og herved forsøge at rekruttere nogle forældretrænere for disse nye medlemmer.

En ting som også bør fremhæves ved Players 1st undersøgelsen er det faktum, at de spillere og forældre som har svaret i undersøgelsen, er yderst tilfredse med vores trænere og den træning som bliver udført. Faktisk ligger vi i toppen, når vi sammenligner om med andre klubber, som har lavet samme undersøgelse. Det er noget vi i bestyrelsen er stolte af.

Klubbens politikker

Noget som vi i bestyrelsen har brugt en del tid på henover efteråret, er at få defineret og nedskrevet klubbens politikker. Nogle af politikkerne fandtes allerede i klubbens vedtægter, men for at sætte fokus på de retningslinjer vi ønsker, at alle klubbens hold og medlemmer skal følge, har vi valgt at få alt nedskrevet og synliggjort på klubbens hjemmeside.

De politikker som vi indtil videre har arbejdet med, er politik omkring sponsoraftaler, politik omkring tøjindkøb og rekvisitter, politik omkring træneransættelser, politik omkring kørselsgodtgørelse, politik omkring doping og alkohol, politik omkring presse- og avisartikler og senest politik omkring lån af cafeteriaområde.

Politikkerne er ikke lavet for, at vi i bestyrelsen skal være politi i klubben, men af den grund at vi som klub og forening, er nødt til at gøre tingene mere ensrettet. Vi kan for eksempel ikke have flere forskellige hold, som kontakter de samme sponsorer, uden at det er koordineret. Vi kan heller ikke have at tøjindkøb til klubbens spillere, foregår imod klubbens forskrifter og hos andre end klubbens tøjsponsor.

Derfor har bestyrelsen følt det nødvendigt at nedskrive disse politikker. De vil blive belyst for klubbens medlemmer med jævne mellemrum, ligesom de kan findes på klubbens hjemmeside.

Kontingent

I forbindelse sidste års Generalforsamling blev det vedtaget at indføre et vinterkontingent samt differentieret kontingent. Nogle har ytret, at dette skulle ses som en skjult kontingentforhøjelse. Dette er ikke korrekt. Forklaring følger…

Vinterkontingentet er indført på baggrund af at rigtig mange hold har forlænget fodboldsæsonen og nu enten træner stort set året rundt på vores fantastiske kunstgræsbane eller deltager i inden- og udendørsturneringer. At aktivitetsniveauet er steget drastisk over de senere år, er vi naturligvis glade for i klubben, men på baggrund af den øgede aktivitet på kunstgræsbanen, øges sliddet og dermed også vedligehold af banen. Desuden pålægger den øgede deltagelse i turneringer henover vinteren, klubben flere udgifter og deltagergebyrer. Dette skal naturligvis finansieres, og måden som bestyrelsen fandt mest retfærdig var at indføre vinterkontingent for de spillere, som træner henover vinteren. Vinterkontingentet betales dermed kun af dem, som deltager i enten udendørsturnering, indendørsturnering eller træning på kunstgræsbanen.

Den differentierede kontingent blev ligeledes vedtaget og indført i forbindelse med sidste års Generalforsamling. Baggrunden for indførelsen var og er, at opfordre flere spillere og forældre til at deltage i det frivillige arbejde, som en forening som Bangsbo Freja er bygget op på. Det er essentielt for en forening, at have nok frivillige kræfter, når der skal løses opgaver og afholdes arrangementer til gavn for klubben og klubbens medlemmer. Alternativt vil klubben være nødt til at betale sig fra at skulle løse nogle opgaver, hvilket i sagens natur er omkostningstungt. Derfor handler det på ingen måde om at give klubben et større overskud eller indkræve et skjult kontingent. Det handler ene og alene om at finde frivillige til diverse opgaver, og for dem som yder en indsats vil vi gerne give det differentierede kontingent tilbage. Der kan tilbage betales op til 150 kr pr halvsæson, hvilket svarer til 3 timers arbejde.

Desværre viser det sig stadig svært at finde de frivillige kræfter, på trods af at der er arbejde nok, både i Arena Nord, hjælp til stævner, standerhejsninger, kampledere, arbejde i klubbens sponsorudvalg, cafeteriavagter osv. Vi får det til at hænge sammen, men det er oftest de samme Tordenskjolds soldater som stiller op, hvilket ikke er holdbart i længden. Så opfordringen er til stadighed at alle hver især yder en lille indsats, fremfor at tvinge nogen ud i diverse arbejdsopgaver. Udover at det faktisk er ret sjovt at være med i, er det også noget der giver et godt fællesskab mellem forældre og spillere på tværs.

Tilskudsordning

Nogle har måske fuldt med i debatten i medierne omkring tilskudsordningen i Frederikshavn kommune. Bangsbo Freja modtager ligesom alle andre foreninger i Frederikshavn et årligt tilskud fra kommunen, de såkaldte lokale og aktivitetstilskud, som før var kendt som Frederikshavnerordningen. Dette tilskud er i alle år gået direkte til opbygning, drift og vedligehold af klubbens bygninger og arealer, og er udregnet efter kommunens retningslinjer. Tilskudsordningen har været udregnet efter hvor mange spillere under 18 år klubben har registreret samt hvor mange aktivitetstimer disse spillere har i klubbens lokaler og på banerne.

Frederikshavn kommune har nu varslet alle kommunens foreninger, at de indberetningsregler som har været udstukket fra kommunens side, måske alligevel ikke har været fulgt 100 % korrekt, og at man ønsker at foreningerne nu skal ændre i indberetningsmetoden.

Besluttes det at kommunens foreninger skal følge den ”nye” metode, vil det få meget store økonomiske konsekvenser. Ikke kun for Bangsbo Freja, men for samtlige af kommunens foreninger, og specielt foreninger med egne lokaler bliver ekstra hårdt ramt.

For Bangsbo´s vedkommende vil den nye indberetning betyde et tab af tilskud på omkring 250.000 kr årligt. Oveni det mistede Bangsbo som bekendt 75.000 kr i tilskud sidste år, så vi er rigtigt hårdt ramt, hvis afgørelsen fra Kultur og Fritidsudvalget ikke falder ud til foreningernes fordel.

Alene klubbens forbrugsudgifter overstiger det tilskud vi får i dag. Mister vi yderligere 250.000 kr i tilskud, vil vi og andre foreninger blive tvunget til at drive forening på helt andre vilkår end man hidtil har gjort.

Vi vil skulle ud og finde mange flere frivillige, til bare at holde den daglige drift i gang. Det kunne være vedligehold af arealer, rengøring af omklædningsrum og klubhus osv. I forvejen er det svært at finde frivillige, så vi frygter meget at kommunen holder ved deres beslutning.

Indtil videre afventer vi en afgørelse fra Kommunens Kultur og Fritidsudvalg. Vi er nu blevet inviteret til møde hos dem inden deres eget interne møde, således at vi kan fremlægge vores synspunkter. Dette møde er planlagt til uge 12, hvilket er i næste uge.

Vi tror stadig på at der kommer en brugbar løsning, men er også nødt til at være beredte på det modsatte.

Sportsåret 2019

Nu til det mere positive.

Ser vi tilbage på året 2019 med sportslige briller, har det været en sæson med masser af aktivitet og flotte præstationer.

Jeg vil starte med vores seniorafdeling. Mange ved at der har været megen uro tilbage i sæsonen 2018, hvilket medførte stor spillerflugt. Heldigvis står de tilbageværende spillere og trænere sammen. Måske endda tættere sammen end før. Vi ser en seniorafdeling blomstre flot op igen, med stor hjælp fra seniorudvalget. Her skal lyde en stor ros til seniorudvalget. Der er blevet holdt flere succesrige arrangementer og fællesskabet i seniorafdelingen ser ud til at være større og bedre end set i lang tid.

Som bekendt rykkede begge serie hold ned i serie 6 i foråret, men med et flot efterår, er begge hold tilbage i serie 5.

Som et ekstra krydderi til seniorafdelingen, er vi nu så heldige at kunne præsentere et Damesenior hold i Bangsbo. Vores U18 piger rykkede efter et flot forår 2019, op i U18 Liga 1. Efter en lidt hårdere efterårssæson er de nu klar til at prøve sig af som damesenior. Det har vi faktisk store forventninger til og det bliver spændende, at se hvad det fører med sig.

U15 havde også et flot 2019. Specielt i foråret hvor U15 nåede helt til semifinalen i Jysk Mesterskab for Liga 5, hvilket må siges at være særdeles flot. I år bliver U15/16 slået sammen da der har være en del frafald af U16 spillere henover efteråret og vinteren, men det ser ud til U15/16 alligevel får en fornuftig trup.

U14 kids aid er årgangen som mange snakker om. Fodboldmæssigt spiller 1. holdet flot med i liga 2, men specielt skiller denne årgang sig ud, ved at give drengene mange fantastiske oplevelser. Bl.a. kan nævnes et stort velgørenhedsarrangement med koncert i Det Musiske hus, ture til Piteå Games i Sverige, samt træningsweekend og landskampstur til FC Nordsjælland. De har arrangeret 2 vinter cups, samt træningslejr for drengene, foredrag med kendte fodbold ikoner, men vigtigst af alt har de samlet tusindvis af kroner sammen til gavn for syge og sårbare børn og unge i Danmark. Alt dette takket være en lille gruppe forældre som formår at tænke ud af boksen. Vi har et håb om at det kan inspirere alle vores andre medlemmer, forældre og trænere i klubben.

Jeg vil også nævne vores U10 fra 2019, (nu U11) som nu spiller med i Jysk/fynsk liga 1A. Jysk/Fynsk er en turnering for de absolut bedste hold i Jylland og Fyn, og vi er ikke blot med her, vi er blandt de bedste, hvilket nok er den flotteste præstation for Bangsbo Freja i 2019. Det var så flot en præstation at holdet blev speciel-inviteret til turneringer i Jylland og på Sjælland, men størst af alt til Düsseldorf i Tyskland. Kun 3 danske hold var inviteret, FCK, Brøndby og Bangsbo Freja. Det klinger ret godt i ørerne. Efter en flot turnering, hvor de blandt andre mødte Leverkusen, blev det til en 4. plads i det såkaldte sølvslutspil. Fantastisk at vi i Bangsbo kan mønstre så gode spillere.

Der kunne nævnes mange andre præstationer, da de stort set alle hold fra U12 og ned deltager i rigtigt mange stævner og turneringer weekend efter weekend.

Der skal fra bestyrelsen lyde en rigtigt stort tak til alle jer trænere, som bruger oceaner af tid på at forkæle vores spillere på alle mulige måder og I ser ud til at have masser af ideer. Vi har meget stor respekt for det arbejde I laver og de kræfter I lægger i det, og vi er stolte over, at vi i Bangsbo har så mange dygtige og engagerede trænere og holdledere og ligeledes forældre som bakker op.

Som afslutning på forårssæsonen 2019 blev der afholdt en meget vellykket sommerafslutning i juni måned. Omkring 80 spillere, nogle sammen med forældre, mødte op til en dag med masser af fodbold, leg, besøg af brandbil og selvfølgelig masser af kage. En dag som gav masser af grin, sjov og ballade og bød på det fællesskab, vi så gerne vil have på tværs af årgange.

Vi gentager sommerafslutningen her i 2020, dog i en lidt anderledes udgave, som hvis alt klapper, styrker og viser fællesskabet i klubben endnu mere.

Fremtiden

Hvad skal der ellers ske i 2020? Vi har allerede nogle ting sat i gang.

I April måned afholder Bangsbo Freja igen Pigeraketten. I 2019 afholdt vi Pigeraketten i september måned, dog uden den store tilslutning. Det håber vi ændrer sig i år i og med, at det tidligere nævnte team fra ungdomsudvalget, som besøger nogle af byens skoler, også vil promovere Pigeraketten, når de alligevel er derude. Vi vil rigtigt gerne sætte mere fokus på pigefodbold, derfor er Pigeraketten et godt afsæt. Desuden har vi en flok U14 piger som har forespurgt på at spille i Bangsbo Freja. Ungdomsudvalget har arbejdet hårdt på at finde en trænerløsning, og indtil det er på plads træner de sammen med Dameseniorerne.

I år har vi valgt at udskifte DBU´s fodboldskole, som har kørt i Bangsbo igennem flere sæsoner, med AaB´s fodboldskole. Deltager antallet har desværre været faldende igennem de seneste år, og for at sparke fodboldskolen i gang igen i Bangsbo, forsøger vi os i år med AaB´s fodboldskole. AaB stiller med en træneransvarlig, som har hovedansvaret for fodboldskolen og indholdet virker mere individuelt og mere fokuseret på det niveau spillerne nu engang spiller på. Det bliver spændende at afprøve det.

Også klubbens sommerafslutning arbejdes der, som tidligere nævnt på højtryk på allerede nu. Aktivitetsudvalget er kommet med nogle spændende ideer til en afslutning, som er både for ungdoms- og senior spillere ligesom forældre også er inviteret med til fest om aftenen. Der vil helt sikkert komme meget mere om det fra Aktivitetsudvalget.

Tak for hjælpen

Til sidst vil jeg gerne på vegne af Bangsbo Freja, sig stor tak til Bangsbo Frejas Venner og Bangsbo Frejas Bingoklub. I har igen i år de ydet en fabelagtig indsats med hhv masser af bingospil i Bingoklubben og diverse store arrangementer, Kræmmermarked, Julemarked og cykelsponsorløb, i Vennerne. Jeres store arbejde har båret så megen frugt og kastet så mange penge af sig, at I har kunne give store beløb til moderklubben. Bangsbo Frejas Venner står for betalingen af kunstgræsbanen indtil denne er betalt ud, hvilket gavner alle spillere i Bangsbo Freja. En uundværlig støtte som mange ikke tænker over til dagligt, men som hver enkelt medlem bør værdsætte meget mere. Det er nemlig ikke givet at en klub med Bangsbo Freja´s størrelse har så fint et anlæg.

Også Bingoklubben har givet store beløb til Bangsbo Freja i 2019. Hele 2 gange er vi blevet overrakt en check på hele 50.000 kr. Penge der ikke bliver budgetteret med, men som gør at vi kan have så fine faciliteter i klubben. I år har vi således fået lagt nyt tag på klubhuset, vi har fået lagt nyt gulv i cafeteriet og vi har fået lagt ny terrasse. Alt dette bl. a. takket være vores støtteklubber. TAK.

Også en stor tak til alle de frivillige vi har i klubben. Uden jeres hjælp er det ganske enkelt ikke muligt at drive en forening som Bangsbo Freja. Som nævnt tidligere er det essentielt, at vi har så mange frivillige, som vi har, men vi har til stadighed brug for endnu flere hænder. Der er så mange ting vi gerne vil sætte i gang i Bangsbo Freja, men som vi nogle gange er nødt til at sætte på stand by, da der ikke er hænder nok. Skulle nogen sidde med en lyst til at hjælpe til på den ene eller anden måde, stort som småt, er det bare lade os vide det. Vi er en forening, vi skal alle hjælpe til hvor vi kan så vi kan blive endnu bedre og skabe et endnu større fællesskab. Både for vores børn, men også for os selv.

En speciel tak skal lyde til vores kampfordeler Kim Overgaard. Mange tænker måske ikke så meget over det arbejde han udfører, men med planlægningen af hundredevis af kampe, booking af baner, dommere osv er det et job som virkelig kræver erfaring og overblik, og det besidder Kim i den grad. Stor tak til dig Kim. Vi er taknemmelige over at have dig i klubben.

Til allersidst skal I ikke snydes for en lille sjov solstråle historie.

For cirka 3 år siden flyttede Magnus Kock fra Bangsbo Freja til AaB. I maj 2019 blev det så offentliggjort at Magnus havde skrevet kontrakt med AaB og derved ser ud til at gå Magnus Christensen og Moses Opondo i bedene og måske ende som superligaspiller.

Efter at Tommy har haft en dialog med DBU er sagen så endt ud med at Bangsbo freja er blevet tildelt solidaritetspenge ifølge FIFA´s regler om kompensation for udvikling af spillere. Lad os med et lidt mere spiseligt ord kalde det transfersum. Hele 2914 kroner er der tikket ind for denne spiller handel. Vi glæder os allerede til transfervinduet igen åbner.

Dette var formandens beretning.

Luk