Menu

Klubbens sponsorpolitik

Baggrund og formål

Baggrund og formål med en sponsorpolitik i Bangsbo Freja er at samle, koordinere og forstærke indsatsen over for eksisterende sponsorer, samt at tiltrække nye sponsorer.

Bangsbo Freja ønsker at øge sponsorindtægterne, bl.a. til fordel for arbejdet med børn og unge.

Bangsbo Freja ønsker at minimere antallet af besøg fra klubben hos sponsorerne.

Aktiviteter i støtteforeningerne, Bangsbo Frejas Venner og Bangsbo Frejas Bingoklub, er ikke omfattet af denne sponsorpolitik.

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget er det overordnede koordinerende udvalg for sponsoraktiviteter i Bangsbo Freja.

Det er sponsorudvalget der afgør, om det er tilladt at tage kontakt direkte til en sponsor.

Man er forpligtet til at henvende sig til sponsorudvalget inden en eventuel kontakt med en sponsor etableres eller man ønsker at afholde en event m.m.

Sponsorudvalget udarbejder hvert år en plan for sponsorarbejdet i det kommende budgetår.

Sponsoraftaler

Der laves en sponsoraftale på alle indgåede aftaler. Klubbens kasserer opbevarer aftalerne og Sponsorudvalget opbevarer en kopi til brug ved udvalgets arbejde.

Sponsoraftalerne omfatter:

 • Tøjsponsorat.
 • Sponsoraktiviteter i form af events, stævner, fester, fyrværkerisalg mv.
 • Firmabetalt aktiviteter.
 • Ansøgning til fonde.
 • Sponsorater, der gives som betaling for udført arbejde.

Sponsoraftalerne omfatter ikke:

 • Sponsoraktiviteter i mindre omfang, eks. hvor en sponsor giver kage, sodavand, is, præmier eller lignende til et hold/årgang.

Tøjsponsorater må kun indgås med klubbens leverandører; (i øjeblikket Hummel og Intersport-Frederikshavn), og indkøbet skal ske gennem klubbens udpegede person til opgaven.

Bandereklamer bestilles hos leverandøren af Sponsorudvalget, der også er berettiget til at forhandle pris, herunder eventuel rabat, for fremstillingen.

Bandereklamer på Bjerget (kunstgræsbanen) er ikke omfattet af denne aftale, da indtægter for salg af bandereklamer på Bjerget tilfalder Bangsbo Frejas Venner, der også selv forestår salg m.m.

Sponsorudvalgets opgaver

Udvalgets arbejdsopgaver er bl.a.:

 • Fastsætte priser på det enkelte sponsorat.
 • Opbygge og opdatere sponsoroversigt.
 • Have kontakt til alle sponsorer – nye og eksisterende.
 • Stå for afholdelse af sponsoraktiviteter.
 • Drøfte eventuelle indtægtsgivende tiltag, som udvalget præsenteres for af enkelte hold/årgange i Bangsbo Freja. Disse tiltag skal gennemføres af holdet/årgangen selv, men efter aftale med Sponsorudvalget.
 • Opdatere alle informationer til sponsorer.
 • Sørge for, at alle tiltag omkring sponsoratet udføres.
 • Evaluering af indgåede sponsoraftaler, minimum én gang årligt.
 • Behandle og træffe beslutning vedrørende eventuelle tvister vedrørende indgåede sponsoraftaler. Bestyrelsen kan om nødvendigt inddrages, hvis Sponsorudvalget vurderer, at sagen har politiks karakter i forhold til klubben.

Økonomi

 1. Sponsorindtægter – af enhver art - som skaffes af Sponsorudvalget tilfalder Bangsbo Frejas klubkasse 100%.
 2. Af sponsorindtægter – af enhver art - som det enkelte hold/årgang skaffer i samarbejde med Sponsorudvalget, tilfalder 25% af bruttoindtægten på den aktuelle begivenhed Bangsbo Frejas klubkasse. Et eksempel: der er indgået en sponsoraftale på 10.000 kr. + moms:

Fakturabeløb/bruttoindtægt:            kr. 12.500 (BF udsender faktura)

Udgift 25% til BF:                           kr.   2.500 (¼ af kontraktbeløbet).

Moms tilbageholdes af BF:              kr.   2.500 (klubben afregner moms).

Udgifter til tryk:                              kr.   1.250 (afregnes af BF)

Nettooverskud:                               kr.   6.250 (som holdet kan disponere over).

 1. Det er kun kassereren i Bangsbo Freja, der må udsende faktura til sponsorerne.
 2. Alle sponsorindtægter indsættes på klubbens driftskonto og kassereren i Bangsbo Freja modregner moms og klubbens andel, inden restbeløbet overføres til holdet/årgangens interne konto i klubbens regnskab.
 3. Hvis et hold/årgang foreslår en ny sponsoraktivitet og den realiseres, tilfalder der holdet/årgangen 10% af første års indtægt.

Særlige forhold

Klubbens sponsorer kan ses på klubbens hjemmeside under sponsorer.

Det forventes, at alle i Bangsbo Freja bakker op omkring sponsorpolitikken, og at alle følger retningslinjerne i henhold til sponsorpolitikken.

Ændringsforslag til denne sponsorpolitik skal sendes til Klubbens bestyrelsen og Sponsorudvalget.

Sponsorudvalg

Følgende personer er medlem af sponsorudvalget:

Jan Stenbæk: famstenbaek@hotmail.com

Kewin Høyrup: kewinhh@live.dk

Bent Christensen: bent.oc1970@gmail.com

Almina Nikontovic: alni@frederikshavn.dk

Tommy Pedersen: tp1103@outlook.dk

 

Luk