Menu

Kontingent generelt

I klubbens vedtægter står der omkring kontingent og udmeldelse af klubben:

 

§ 7       Kontingent

stk. 1  

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling

stk. 2  

Ved indgåelse af medlemskabet er man samtidigt forpligtiget til, at betale den fastsatte kontingent forud.

stk. 3  

Bestyrelsen bestemmer, hvornår kontingentet opkræves.

stk. 4  

Kontingentet opkræves forud.

stk. 5  

Kontingentet skal være betalt inden man kan deltage i turneringskampe.

stk. 6  

Der kan som udgangspunkt ikke ske reduktion i den opkrævede kontingent, medmindre man bliver forhindret i at deltage aktivt i træning og kamp.

§ 8       Udmeldelse

stk. 1  

Til gyldig udmeldelse kræves, at den er sket skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt den opkrævede kontingent

stk. 2  

Medlemmer som melder sig ud af klubben, skal have en skriftlig bekræftelse.

stk. 3  

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet.

stk. 4  

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkomne har betalt sin gæld til klubben.

stk. 5  

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsen beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er for eksklusionen. 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 6  

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 25 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling har

vedkommende medlem krav på at få en meddelelse herom, senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages

som et særligt punkt på dagsordenen.

stk. 7  

Generalforsamlingens beslutning kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for en eksklusion.

stk. 8  

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

Bestyrelsen

Luk