Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BANGSBO FREJAS VENNER:

 

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Støtteforeningen Bangsbo Freja´s Venner. I daglig tale: Bangsbo Freja´s Venner.

Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at skabe indtjening med det formål at støtte driften af moderklubben Boldklubben Bangsbo Freja, cvr.nr. 51749359. Dette vil ske gennem drift og udlejning af kunstgræsbanen ”Bjerget”, beliggende Donbækvej 8, 9900 Frederikshavn, men kan også ske ved andre indtægtsskabende aktiviteter.

Støtten ydes primært af årets indtægter, sekundært af foreningens opsparede overskud.

 

§ 2,1

Det bestemmes suverænt af den til enhver tid valgte bestyrelse ved simpelt flertal, hvilke aktiviteter den vil igangsætte for at skaffe midler til foreningen, samt hvordan de indsamlede midler skal anvendes.

 

§ 2,2

Der skal indsendes en skriftlig ansøgning om tilskud. Ansøgningsskema udleveres af bestyrelsen, der tager stilling til de enkelte ansøgninger én gang pr. måned.

 

§ 3 - Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, som vil støtte og arbejde for foreningens formål – jfr. § 2.

Personer under 18 år optages kun som medlemmer mod accept fra familiemedlem/værge over 18 år.

 

§ 4 – Organisationsstruktur

1. Generalforsamling.

2. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen med formand, kasserer, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 4,1

Bestyrelsen afgår efter tur således:

- Formand i ulige år.

- Kasserer i lige år.

- Sekretær i ulige år.

- Bestyrelsesmedlem 1 i lige år.

- Bestyrelsesmedlem 2 i ulige år.

 

§ 4,2

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

 

§ 5 - generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal – jfr. § 12. 2

Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle, som har betalt det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

 

§ 5,1

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag klubbens hjemmeside: www.bangsbofreja.dk med 10 dages frist.

 

§ 6 – Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 

§ 7

Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

 

§ 7,1

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive årsregnskab for det foregående år til den valgte revisor. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 8

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Der fastsættes medlemskontingent for: Enkeltpersoner og virksomheder.

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 10 - Bestyrelsesbeslutninger

Alle bestyrelsesanliggender afgøres ved stemmeflertal i bestyrelsen.

 

§ 11 – Tegning og hæftelse

Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan dog vælge at give formanden eller kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens midler til den normale drift. Gældsoptagelse kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

§ 12 – Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Såfremt foreningen opløses, skal dens aktiver overdrages til bestyrelsen for moderklubben Boldklubben Bangsbo Freja. Denne kan overdrage aktiverne til en eventuel ny forening, der har samme formål.

Såfremt en ny forening ikke stiftes senest 3 år efter, at den gamle forening er opløst, tilfalder foreningens aktiver Boldklubben Bangsbo Freja.

 

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling, den 14.08.201 

 

Formand, Søren Matthiasen  / sekretær, Hannibal Nielsen  /  kasserer, Tommy Pedersen

 

Luk