Menu

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og der indkaldes hertil med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden på generalforsamlingen kan ses i klubbens vedtægter § 9, stk. 8.
 
Stemmeret på generalforsamlingen har:
 
·          aktive spillere over 18 år,
·          ledere, trænere og udvalgsmedlemmer, som bestyrelsen har bevilget stemmeret,
·          forælder/værge til medlemmer under 18 år,
·          æresmedlemmer,
·          formændene for klubbens støtteforeninger.
 
Bestyrelsen opfordrer alle stemmeberettigede til at deltage på generalforsamlingen.
Uddrag fra klubbens vedtægter:

 

§ 9       Generalforsamlingen 

stk. 1   Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

stk. 2   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annonce i en lokal avis.

stk. 3   Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 4   Stemmeret har alle aktive spillere over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Desuden har ledere og trænere samt udvalgsmedlemmer som bestyrelsen har bevilget stemmeret for det pågældende år, også stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 5   For spillere under 18 år, som er medlem af klubben og ikke i kontingentrestance har vedkommendes forælder/værge en stemme pr. husstand. Hvis forælder/værgen samtidigt er aktiv eller træner/leder i klubben har man stadigvæk kun en stemme.

stk. 6   Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

stk. 7   Formændene for klubbens støtteforeninger, Bangsbo Frejas Bingoklub, Bangsbo Frejas Venner og Bangsbo Frejas Forældreforening, har hver én stemme på klubbens generalforsamling. Denne stemme kan videregives til et andet bestyrelsesmedlem i den respektive støtteforening, hvis formanden er forhindret i at deltage på generalforsamlingen. Dette skal ske ved en skriftlig fuldmagt, der er udstedt af formanden for støtteforeningen.

stk. 8   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ved formanden.

  3. Regnskabsaflæggelse og budget. Ved kassereren.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Godkendelse af budget.

  7. Valg af formand.

  8. Valg af Næstformand.

  9. Valg af Kasserer.

  10. Valg afrevisor (registreret eller statsautoriseret).

stk. 9    Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

stk. 10  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 8 stk. 7 og 8, § 14 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden; skal dog på begæring fra ét stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Luk